Kontakt:

Adresa: 26.dubna 10,
350 02 Cheb
GPS: Loc: 50°4'35.200"N, 12°22'9.531"E

TEL: +420 354 415 211
FAX: +420 354 415 210
E-mail: podatelna@execheb.cz
ID datové Schránky: 9bvjcfq
IČ: 01051857
Homepage: www.execheb.cz
Č. účtu: 5023015101/5500

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-16.00
Úterý: po předchozí domluvě
Středa: 08.00-15.00
Čtvrtek: po předchozí domluvě
Pátek: zavřeno

POKLADNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-11.30 12.30-16.00
Úterý: 08.00-11.30 12.30-16.00
Středa: 08.00-11.30 12.30-16.00
Čtvrtek: 08.00-11.30 12.30-16.00
Pátek: 08.00-11.30 12.30-14.00

Provoz podatelny pro příjem podá-
ní je zajištěn každý pracovní den.

Zástupce: Mgr. David Koncz

 Webové stranky vytvořil - J. Princ


O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska

Služby úřadu
Provádění exekucí na peněžité i nepeněžité plnění

Exekuci provede exekutor na základě návrhu oprávněného a rozhodnutí soudu o jeho pověření.

Exekucí prováděnou soudním exekutorem lze vykonat exekuční tituly:
 • rozhodnutí soudu
 • rozhodčí nález
 • rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků)
 • exekutorský nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 • další rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Pro provádění exekucí disponuje exekutor řadou pravomocí sloužících ke zjištění a zajištění majetku povinného a k vynucení uložené povinnosti. Exekutor má dálkový přístup do centrálního registru obyvatel a rozšířený dálkový přístup do katastru nemovitostí. Exekutorovi musí na jeho žádost poskytnout bezplatně údaje o povinném subjekty, kterým jsou tyto informace známy (orgány státní správy, banky a další finanční instituce, zdravotní pojišťovny, pošty, policie atd.). Majetek povinného zajišťuje exekutor exekučními příkazy. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Exekuci lze provádět jedním či více (i všemi) způsoby najednou. Exekuce se vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů za podmínek stanovených zákonem. Nakládání s majetkem postiženým exekucí je ze zákona neplatné a navíc trestně postižitelné.


Exekuce na peněžitá plnění provádíme:
 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • prodejem podniku
 • prodejem zástavy
Exekuce na nepeněžité plnění provádíme:
 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonůSepisování exekutorských zápisů

Na žádost osvědčujeme skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorský zápis je veřejná listina sepisovaná exekutorem. Exekutorský zápis je uschován u soudního exekutora a lze si kdykoliv vyžádat jeho opis.
Právní pomoc

V rámci další činnosti poskytujeme právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. O další činnosti musí exekutor a žadatel sepsat písemnou smlouvu.
Exekutorské úschovy

V souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímáme do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení.


Provádění dobrovolných dražeb

Na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (např. správce konkurzní podstaty) provádíme dražbu movité či nemovité věci na návrh (dobrovolné dražby). Přitom exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu.
Doručování písemností a provádění jiných úkonů soudu

Z pověření soudu může exekutor doručovat soudní písemnosti nebo provádět jednotlivé úkony v řízení o výkon rozhodnutí. Účastník takového řízení tedy může soudu navrhnout, aby exekutora takovými úkony pověřil.


O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska